Niskogradnja

niskogradnja


nudimo vam usluge projektiranja i izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture:

VODOOPSKRBA

 • Magistralni i distributivni vodoopskrbni cjevovodi,
 • Vodospreme,
 • Pumpne stanice,
 • Vodocrpilišta

ODVODNJA

 • oborinski ili mješoviti kanalizacijski sustavi,
 • precrpne stanice,
 • uređaji za pročišćavanje otpadnih voda UPOV

PLINOOPSKRBA

 • Magistralni i distributivni plinovodi,
 • odorizacijske stanice,
 • mjerno-regulacijske stanice,
 • spremnici ukapljenog naftnog plina (UNP).
 • Plinski priključci objekata na plinoopskrbnu mrežu

Usluga obuhvaća izradu dokumentacije sa svim potrebnim elementima i strukama unutar projekta; arhitektonski, građevinski, strojarski, elektrotehnički, geodetski i tehnološki dio dokumentacije.